Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego FRONTSON.com

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Frontson, dostępny pod adresem internetowym (https://frontson.com/) prowadzony jest przez Justynę Twardowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Frontson Justyna Twardowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą w Krakowie, ul. Michała Siedleckiego, nr 12, lok. 10, 31-536 Kraków, NIP: 8132955415
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, zasady świadczenia na rzecz Klientów usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Klientom za pośrednictwem Serwisu zamówień i zawierania w tym przedmiocie Umów oraz wiążące się z tym uprawnienia Konsumenta.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://frontson.com/regulamin/.
 4. Klient, aby złożyć Zamówienie, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy przez Sprzedawcę. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych. 
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 

§ 2. Definicje

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym (https://frontson.com/).
 2. Sprzedawca – Justyna Twardowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Frontson Justyna Twardowska, ul. Michała Siedleckiego, nr 12, lok. 10, 31-536 Kraków, NIP: 8132955415.
 3. Klient - każdy podmiot zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów CEIDG
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i nie jest Konsumentem.
 6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający uzyskanie darmowej wyceny, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające do zawarcia Umowy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. 
 8. Towar  - rzecz lub rzeczy ruchome, możliwa do nabycia w sklepie, najczęściej stanowiące fronty meblowe do zabudowy kuchennej.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty, ich Cena, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Umowa - umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Polityka prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 13. Płatność elektroniczna – płatność Klienta za Produkty realizowana za pośrednictwem operatora płatności którym jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym ustępie.
  1. adres Sprzedawcy dla doręczeń: ul. Michała Siedleckiego, nr 12, lok. 10, 31-536 Kraków
  2. adres e-mail Sprzedawcy: studio@frontson.com 
  3. numer telefonu Sprzedawcy: 0048 795 575 080. 
 2. Wszelkich płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie Klient zobowiązany jest dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku mBank nr: 75 1140 2004 0000 3502 8289 0150 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayNow. 

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików Cookies.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. O ile w Sklepie podane są ceny, to są one podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług). 
 3. Wszelkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu, będące jedynie informacją handlową, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania zapytań ofertowych lub ofert zawarcia Umowy sprzedaży, w zależności od metody złożenia zamówienia wybranej przez Klienta. 
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Sklepie, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niemożności wykonania produktów we wskazanym terminie objętych zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, a Umowa uważana jest za niezawartą, chyba, że Klient podejmie inną decyzję dotyczącą jego Zamówienia. 
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane problemami technicznymi, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail w przedmiocie przyjęcia zamówienia do realizacji. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu. 

§ 6. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z metody dostawy dostępnej do wyboru dla danych Towarów w procesie składania zamówienia: 
 1. przesyłka pocztowa,
 2. dostarczenie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej
 1. W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki pocztowej jako metody dostawy, koszty te odpowiadają kosztom powszechnych usług tego rodzaju, a klient informowany jest o ich wysokości w procesie zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 2. płatność przelewem za pośrednictwem platformy PayNow.
 3. Dostawa odbywa się na następujących zasadach: 
 4. Zamówione towary zostaną do Ciebie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do wybrania najbardziej efektywnej w konkretnym przypadku formy transportu. Towary zostaną do Ciebie wysłane na adres wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia, w terminie wskazanym na stronie sklepu Frontson.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 7. Zasady zawierania i wykonania Umów w Sklepie 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
 1. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za dzień dokonania płatności poczytywany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi około od 8 do 12 tygodni, w zależności od wybranego miejsca dostawy. Sprzedawca nie zapewnia możliwości przechowania Zamówienia, dlatego w przypadku woli Klienta otrzymania Zamówienia w innym terminie, niż uprzednio wskazany, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcy. Akceptacja prośby Klienta pozostaje zależna od możliwości technicznych Sprzedawcy. 
 4. W przypadku zamówienia przez Klienta próbek, czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, jeśli w Sklepie wskazano, że są one dostępne do natychmiastowej wysyłki. W przypadku pozostałych próbek przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi 4 tygodnie.     

§ 8. Zasady zawierania i wykonania Umów przez Formularz Zamówienia

 1. Klient ma możliwość złożenia zapytania ofertowego w celu uzyskania wyceny określonego produktu w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Klient składa zapytanie ofertowe kupna określonych produktów na warunkach i przy zachowaniu wymogów wskazanych na Stronie Internetowej.
 3. Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, w szczególności, jeśli treść zapytania uniemożliwia dokonanie wyceny. 
 4. Po otrzymaniu kompletnego zapytania ofertowego Sprzedawca przygotowuje ofertę sprzedaży ze wskazaniem okresu związania ofertą, nie krótszą niż 7 dni, którą przesyła w wiadomości zwrotnej na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku braku wskazania okresu związania ofertą poczytuje się, że oferta będzie wiązała przez okres 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail do Klienta. 
 5. Klient może przyjąć ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ofercie, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o przyjęciu oferty zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za dzień dokonania płatności poczytywany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Po przyjęciu oferty przez Klienta, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą, z tym że w przypadku Produktów ze wskazaną ceną do uzgodnienia, Umowa zostaje zawarta dopiero po ustaleniu przez strony ceny.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na fakt, że wszystkie dostarczane Produkty wykonywane są na indywidualne Zlecenie Klienta i według jego specyfikacji, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. 
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w razie braku zapłaty Ceny w umówionym terminie.

§ 10. Rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Dopuszczalne jest wystąpienie następujących zmian frontów: 
 1. ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni frontu lakierowanego drobnych niedoskonałości w powłoce o średnicy do 3 mm. 
 2. ze względu na stosowany naturalny materiał we frontach fornirowanych dopuszczalne jest ich zróżnicowanie pod względem odcieni, usłojenia oraz wystąpienie na powierzchni frontów sęków lub wystąpienie na powierzchni frontów wyszczerbień w wysokości do 5 mm. 
 3. dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów wynosi +/- 1 mm. 
 4. dopuszczalna wichrowatość poszczególnych elementów wynosi +/- 2mm/1mb
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można zgłosić na adres e-mail Sprzedawcy. 
 3. Klient zobowiązany jest zawrzeć w reklamacji opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcia towaru stanowiącego przedmiot zgłoszenia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą zakupionego lub wykonanego Produktu. W przypadku niezawarcia w reklamacji danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może zostać wezwany w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku wezwania Klienta w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Produkty należy odpowiednio zabezpieczyć tak, aby dotarły w stanie niepogorszonym, zalecamy umieszczanie na palecie. Nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia towarów powstałe podczas ich transportu.

§ 11. Zasady odpowiedzialności

 1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. oraz Ustawy o prawach konsumenta, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie szkody  związane z korzystaniem ze Sklepu, w tym wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep, błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez niego korzyści. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy i obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone z winy umyślnej.
 3. Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu należytego stopnia staranności, w szczególności przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczną, stany nadzwyczajne, zmiany przepisów ograniczające lub uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym Umową itp. Każda ze stron powinna poinformować drugą stronę niezwłocznie o wystąpieniu siły wyższej, chyba że nie byłoby to możliwe – wówczas obowiązek ten aktualizuje się po ustaniu tych okoliczności. 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu pod adresem: https://frontson.com/prywatnosc/
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe: 
 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie, przy czym w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za pośrednictwem Integratora Płatności PayNow, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe PayNow mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, zaś udostępnienie zebranych danych dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://frontson.com/regulamin/ oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 – ogólne warunki dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem serwisu www.furgonetka.pl. Klient ma możliwość monitorowania statusu realizacji wysyłki jego zamówienia poprzez podanie numeru przesyłki na stronie przewoźnika. Link do monitorowania zamówień: .
 3. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firmy kurierskiej, która realizuje zlecenie do Klienta za pośrednictwem portalu www.furgonetka.pl. W dniu nadania Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy list przewozowy umożliwiający śledzenie przesyłki. 
 4. Zamówienie zostanie dostarczone Klientowi na adres wskazany w formularzu zamówienia, w terminie określonym w Regulaminie. 
 5. Koszty dostawy na terenie Polski podawane są automatycznie w procesie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu lub, w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, w wycenie dokonanej przez Sprzedawcę. 
 6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł dostarczyć Towaru z tego powodu, że będzie on niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną kwotę pieniężną, o ile, po skontaktowaniu się z Klientem, Klient nie podejmie innej decyzji o sposobie realizacji Zamówienia. 
 7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm i na zasadach przez te firmy określone. 
 8. Usługa kurierska obejmuje wniesienie zamówienia pod drzwi wejściowe budynku. Klient ma obowiązek zapewnić sobie możliwość wniesienia Towarów pod drzwi wejściowe jego lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.   
 9. W przypadku niemożności realizacji przedmiotu Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszty związane z ponownym doręczeniem Zamówienia obciążają Klienta. 
 10. Obowiązkiem Klienta pozostaje rozpakowanie Zamówienia, w celu ustalenia, czy nie jest on uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Zamówienia w transporcie kurier ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół, co ma na celu ułatwienie procesu reklamacyjnego. 
 11. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Zamówienia i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Zamówienie.
 12. W każdym przypadku wydanie Zamówienia nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny, przedmiot Zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy. 
Nasze fronty są spersonalizowaną, ale przystępną cenowo rzemieślniczą alternatywą dla ujednoliconej produkcji. Rezultatem jest kuchnia będąca połączeniem podstawowych elementów IKEA METOD i nowoczesnych frontów kuchennych Frontson.
Newsletter
Newsletter
Newsletter
Frontson © 2022 – 2024 All Rights Reserved
Wykonanie: expertwww.pl
crosschevron-down